Zasady i warunki

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejsze warunki (zwane dalej „Warunkami”) mają zastosowanie do każdej (zainicjowanej) transakcji ze spółką Sakura Finetek Europe BV oraz jej podmiotami powiązanymi lub zależnymi (zwanymi dalej „Sakura”), w tym m.in.:
    (i)    do wszelkich ofert i wycen złożonych przez Sakura oraz do ich potwierdzeń;
    (ii)   do wszelkich dostaw od Sakura (zamówionych, oczekujących i zrealizowanych);
    (iii)  do wszelkich umów z Sakura, również po ich zakończeniu lub modyfikacji;
    (iv)  do wszelkich wniosków o udzielenie wsparcia na rzecz lub przez Sakura;
    (v)   do wszelkich produktów (sprzęt, materiały eksploatacyjne, części zamienne), wniosków o udzielnie wsparcia, usług oraz licencji (na oprogramowanie) (zwanych dalej łącznie i indywidualnie: „Produktem” lub „Produktami”, o ile nie określono inaczej) dostarczonych na rzecz lub przez Sakura;
    (vi) do wszelkich relacji prawnych z Sakura
z (potencjalnym) klientem lub pierwszym nabywcą (zwanych dalej „Klientem”) albo na ich korzyść.
1.2.  Wszelkie warunki i oferty Klienta, wydane przed zamówieniem lub transakcją, w ich trakcie lub po zakończeniu zostają niniejszym odrzucone i nie można ich stosować do żadnych transakcji pomiędzy Sakura a Klientem, chyba że zostały wyraźnie uzgodnione i potwierdzone przez Sakura na piśmie.
1.3. W przypadku gdy jakakolwiek umowa (lub jej wybrane postanowienia) zawarta z Sakura różni(-ą) się od Warunków, taka umowa (lub jej wybrane postanowienia) ma pierwszeństwo nad Warunkami tylko w zakresie tych rozbieżności.
1.4  Przyjmuje się, że Klient zaakceptował niniejsze Warunki przy składaniu zamówienia, o ile nie uzgodniono inaczej na piśmie.
1.5. Sakura może zmienić Warunki w dowolnym momencie. (Zmienione) Warunki zostaną udostępnione na stronie internetowej Sakura.

2. Oferty, zamówienia i umowy

2.1.   Oferty Sakura są dostępne do przyjęcia w określonym terminie lub, jeśli nie określono żadnego konkretnego lub jednoznacznego okresu, w ciągu dwudziestu dni od daty wskazanej w ofercie lub, jeśli nie określono konkretnej daty, od daty wysyłki przez Sakura. Sakura może wycofać ofertę w dowolnym czasie przed otrzymaniem powiadomienia o akceptacji za strony Klienta, chyba że zawarto z Sakura odmienne postanowienia na piśmie.
2.2.    Wszelkie (ustne) oferty lub zobowiązania będą wiążące wyłącznie po pisemnym potwierdzeniu przez Sakura i w określonym w ten sposób zakresie. Wszelkie zmiany oferty lub zobowiązań po stronie Sakura są wiążące wyłącznie po ich zaakceptowaniu i potwierdzeniu przez Sakura na piśmie.
2.3.   Sakura może przyjmować i odrzucać zamówienia Klienta według własnego uznania. Umowę uznaje się za zawartą dopiero po potwierdzeniu przez Sakura zamówienia złożonego przez Klienta na piśmie lub rozpoczęciu realizacji tego zamówienia.
2.4.    W przypadku zawarcia umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej (takich jak system ERP w Sakura), taka wiadomość e-mail lub oświadczenie sporządzone za pomocą innego środka komunikacji elektronicznej są równoznaczne z pisemnym oświadczeniem, przy czym obowiązuje zasada, bez uszczerbku dla postanowień artykułu 2.2, że umowa może zostać zawarta pomimo niespełnienia przez Sakura warunków dotyczących komunikacji elektronicznej i/lub zawierania umów drogą elektroniczną (w tym między innymi strony uzgadniają, że postanowienia art. 227b i 227c księgi 6. holenderskiego kodeksu cywilnego nie mają zastosowania).
2.5.    Sakura jest zawsze uprawniona do wprowadzania zmian w dostarczanych Produktach (w projekcie i modelu) oraz do zastępowania Produktów równoważnymi produktami w celu ich udoskonalenia lub zachowania zgodności z przepisami prawa.
2.6.    Klient jest uprawniony do anulowania zamówienia tylko po otrzymaniu pisemnej zgody od Sakura, która może podlegać warunkom uznanym przez Sakura za stosowne.
2.7.    Wszystkie dostawy (towary i usługi) podlegają np. procedurom oceny wypłacalności i terminowych płatności obowiązującym w Sakura. Sakura może w dowolnym momencie zażądać dodatkowych zabezpieczeń dostawy, takich jak zaliczki lub gwarancje bankowe.
2.8.    Klient jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji zawierającej wszystkie istotne dane dotyczące Produktu, w tym datę dostawy, ratę, test, odbiór, czyszczenie i naprawy.

3. Ceny

3.1.    Ceny podane w ofertach, potwierdzeniach i umowach są wyrażone w euro na warunkach dostawy Ex-Work Sakura (najnowsza wersja Incoterm). O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, Sakura nalicza opłaty obowiązujące w momencie dostawy zgodnie z warunkami dostawy określonymi w art. 4, które nie uwzględniają żadnych podatków, wydatków, ceł ani podobnych opłat wprowadzonych teraz lub później, które dotyczą Produktu. Sakura doliczy lub pobierze te podatki, wydatki, cła lub podobne opłaty, a w razie potrzeby odpowiednio obciąży nimi Klienta.
3.2.    Koszty rat, usług, testów i szkoleń nie są ujęte w cenach Produktów, o ile nie uzgodniono inaczej na piśmie.
3.3.    Sakura jest uprawniona do podniesienia tych i/lub innych cen corocznie podawanych w katalogu o średni współczynnik inflacji z ostatnich 12 miesięcy plus 2% — pierwszy raz po pierwszym roku umowy.
3.4.    Sakura ma prawo skorygować ceny w przypadku wzrostu czynników kosztowych, takich jak wahania kursów wymiany, surowców i kosztów pracy albo w przypadku wprowadzenia środków rządowych, podwyższenia taryf eksportowych lub importowych, pod warunkiem, że takie wzrosty lub środki zaistnieją po zawarciu umowy, lecz przed dostawą.
3.5.    Sakura jest uprawniona do oddzielnego naliczenia kosztów opakowania i transportu. Opakowania są bezzwrotne. Jeśli jednak Sakura jest zobowiązana do odebrania opakowań przez prawo lub inne przepisy, wszelkie koszty związane z tym odbiorem lub przetwarzaniem opakowań ponosi Klient.

4. Dostawa

4.1.    O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, dostawa zostanie zrealizowana na zasadach Ex-Work Sakura (najnowsza wersja Incoterms), o ile Sakura nie określi inaczej na piśmie. Klient jest zobowiązany do odbioru Produktu na pierwsze żądanie Sakura. Jeżeli Klient nie odbierze dostawy, ponosi odpowiedzialność za wszelkie wynikłe z tego tytułu koszty i szkody, m.in. koszty magazynowania i ponownego dostarczenia Produktów.
4.2.    W przypadku zamówień poniżej 600 EUR obowiązują dodatkowe opłaty — podano stawki netto bez VAT. Dodatkowe opłaty manipulacyjne będą stosowane w przypadku zamówień w zakresie legalizacji, certyfikacji (izba handlowa / ambasada) lub dostaw ekspresowych.
4.3.   Terminów dostaw określonych przez Sakura nie można uznać za ostateczne, o ile strony nie uzgodnią tego w formie pisemnej. W przypadku nieterminowej dostawy Sakura musi zostać pisemnie uznana za winną zwłoki. Sakura otrzyma rozsądny termin co najmniej czternastu (14) dni roboczych od daty otrzymania wezwania na wywiązanie się ze zobowiązań. W przypadku przekroczenia tego terminu jedynym i wyłącznym środkiem zaradczym Klienta jest anulowanie Produktów objętych wezwaniem i niedostarczonych w ramach danej umowy. W takim przypadku Sakura nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej, chyba że ewentualna szkoda zostanie uznana za bezpośrednią i powstałą w następstwie rażącego zaniedbania lub umyślnego działania zarządu Sakura.
4.4.    Sakura dostarczy Produkty dostępne w magazynie i w stosownych przypadkach z minimalnym okresem trwałości wynoszącym 6 miesięcy. Produkty niedostępne w magazynie zostaną dostarczone jako zamówienie oczekujące; zaległe Produkty w zamówieniu oczekującym zostaną dostarczone, gdy tylko będą dostępne do realizacji zamówienia.
4.5    W przypadku zakłóceń w produkcji Sakura jest uprawniona do przydzielenia dostępnej produkcji i Produktów Klientom wybranym według własnego uznania, nie ponosząc odpowiedzialności za szkody wobec Klienta.
4.6    Jeśli dostawa Produktów podlega zatwierdzeniom rządowym, licencji eksportowej lub importowej albo jest w inny sposób ograniczona lub zabroniona, Sakura może zawiesić swoje zobowiązania do czasu uzyskania takiej licencji lub anulować zamówienie, nie ponosząc odpowiedzialności wobec Klienta.

5. Płatność

5.1.    O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, Klient zapłaci całą cenę zakupu, a w przypadku płatności z góry jej pozostałą część, w terminie płatności określonym na fakturze według uznania Sakura, przelewem lub wpłatą na rachunek wskazany przez Sakura, nie dokonując odliczeń z tytułu rabatu ani kompensaty. Złożenie reklamacji nie unieważnia obowiązku zapłaty przez Klienta.
5.2.     W przypadku powtarzającego się, stałego zamówienia Sakura wystawia faktury za (częściową) dostawę z góry za każdy miesiąc, o le nie uzgodniono inaczej na piśmie.
5.3.     Brak płatności Klienta w terminie wskazanym na fakturze stanowi naruszenie umowy, a wszelkie roszczenia Sakura stają się natychmiast i w pełni wymagalne. W takim przypadku, oprócz innych praw i środków prawnych, Sakura ma także prawo do ustawowych odsetek handlowych na podstawie art. 6:119a holenderskiego kodeksu cywilnego, w odniesieniu do zaległej kwoty do czasu dokonania pełnej płatności. Kwota podlegająca oprocentowaniu odsetkami ustawowymi jest naliczana po zakończeniu każdego roku i zwiększana o odsetki należne w danym roku. Sakura może ponadto zawiesić, opóźnić lub anulować dostawę lub inne operacje. To uprawnienie jest uzupełnieniem innych praw i środków zaradczych dostępnych na mocy obowiązującego prawa. Sakura ma prawo do dochodzenia wszelkich (dodatkowych) kosztów sądowych oraz kosztów wynagrodzenia ekspertów.
5.4.     Sakura w pierwszej kolejności zarachuje wszelkie płatności otrzymane od Klienta jako rozliczenie należnych odsetek i kosztów, a pozostała część pokryje zaległe faktury w kolejności chronologicznej.
5.5.     W przypadku opóźnienia płatności Sakura ma prawo do odszkodowania za wszelkie dodatkowe koszty sądowe, w tym między innymi za koszty związane z wysyłaniem przypomnień, jednego lub większej liczby powiadomień o zwłoce oraz wezwań do zapłaty, których dodatkowe koszty sądowe wyniosą piętnaście procent (15%) całej należnej kwoty, bez uszczerbku dla innych praw Sakura.
5.6.     Klient nie może przenieść żadnych praw ani obowiązków wynikających z umowy zawartej z Sakura bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody od Sakura. Klient nie ma prawa wstrzymywać i zmniejszać płatności ani potrącać swoich istniejących i przyszłych roszczeń od płatności należnych Sakura lub jej podmiotom powiązanym.
5.7.     Reklamacje dotyczące faktur należy składać na piśmie do Sakura w ciągu 8 (ośmiu) dni od dnia wysłania faktur. Reklamacja nie powoduje zawieszenia terminu płatności.

6. Zastrzeżenie własności

6.1.     W przypadku sprzedaży Produktów Klientowi tytuł własności przechodzi na Klienta po uiszczeniu pełnej ceny zakupu, w tym wszelkich odsetek i/lub kosztów.
6.2.     Klient jest zobowiązany do starannego przechowywania Produktów dostarczonych bez prawa własności. Klient nie może wprowadzać takich Produktów do własnych ewidencji, przekazywać ich innym podmiotom ani zastawiać do czasu całkowitego uregulowania pełnej ceny zakupu oraz pozostałych zobowiązań wobec Sakura. Klient dopilnuje, aby Produkty pozostały oznaczone jako własność Sakura do momentu pełnej zapłaty ceny zakupu i wszelkich zobowiązań wobec Sakura.
W przypadku, gdy Klient nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wobec Sakura, lub jeśli Sakura ma uzasadnione podstawy do obaw, że Klient nie wywiąże się ze swoich zobowiązań, Sakura jest uprawniona do odzyskania Produktów dostarczonych bez prawa własności lub do zlecenia ich odzyskania. Klient jest zobowiązany do współpracy w tym zakresie. Koszty odzyskania Produktów obciążają Klienta, bez uszczerbku dla praw Sakura do dalszego odszkodowania.
6.3.     W przypadku dzierżawy, wynajmu lub innej konstrukcji prawnej, w ramach której Sakura udostępnia Klientowi Produkt(y) na czas określony, Sakura pozostaje ich wyłącznym i pełnym właścicielem. Klient nie przekaże żadnych praw do dostarczonych lub udostępnionych Produktów osobom trzecim (np. w ramach wynajmu, wypożyczenia lub zabezpieczenia zobowiązań) ani nie sceduje swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na osobę trzecią. Klient jest zobowiązany do utrzymania Produktów w stanie wolnym od wszelkich zajęć, zastawów i zabezpieczeń. Klient powiadomi wszelkie osoby trzecie, które podejmą próbę przejęcia własności Produktów, o tym, że są one własnością Sakura, oraz bezzwłocznie powiadomi Sakura pocztą elektroniczną oraz listem poleconym za potwierdzeniem odbioru o takiej próbie podjętej przez osoby trzecie.

7. Przeniesienie ryzyka i ubezpieczenie

7.1.     Począwszy od dostawy, zgodnie z obowiązującymi warunkami Incoterms, niezależnie od charakteru umowy oraz czasu użytkowania, Klient ponosi wszelkie ryzyko uszkodzenia i kradzieży Produktów.
7.2.     W przypadku utraty, kradzieży lub uszkodzenia urządzeń Klient niezwłocznie powiadomi o tym Sakura listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
7.3.     Sakura zadecyduje według własnego uznania, czy uszkodzony Produkt zostanie wymieniony czy naprawiony na koszt Klienta. Jeżeli według uzasadnionej opinii Sakura Produkt nie może zostać naprawiony, został zagubiony lub skradziony, Klient zwróci Sakura koszt Produktu w kwocie jego godziwej wartości rynkowej w momencie uszkodzenia, zagubienia lub kradzieży. Ze względu na specyfikę sprzętu laboratoryjnego Sakura jest uprawniona do określenia godziwej wartości rynkowej według własnego uznania. Klient jest jednak uprawniony do udokumentowania niższej wartości rynkowej.
7.4.     W przypadku dzierżawy, wynajmu lub innej konstrukcji prawnej, w ramach której Sakura udostępnia Klientowi Produkt na czas określony lub zachowuje do niego tytułu własności, Klient dopilnuje, aby uszkodzenia i utrata Produktu w wyniku działań i/lub zaniechań ze strony Klienta, jego pracowników, agentów, partnerów kontraktowych lub osób trzecich związanych z użytkowaniem, eksploatacją lub posiadaniem sprzętu są i pozostaną objęte ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej wykupionym przez Klienta. Oprócz tego Klient ubezpieczy urządzenia w wartości odtworzeniowej co najmniej od pożaru, włamania, szkód wyrządzonych przez wodę, burzy i wszelkich innych przyczyn zewnętrznych. Ubezpieczenie musi być ważne przez cały czas trwania niniejszej Umowy do momentu poinformowania Klienta przez Sakura, że Produkt został odebrany przez Sakura w dobrym stanie. Ubezpieczyciel musi prowadzić działalność gospodarczą w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Zamawiający przedstawi dowód ochrony ubezpieczeniowej na żądanie, przedkładając certyfikat ubezpieczenia. Jeśli Klient nie wywiąże się z tego zobowiązania lub Sakura uzyska wiedzę, że ochrona ubezpieczeniowa nie jest zgodna z wymaganiami określonymi w niniejszym dokumencie, Sakura ma prawo do wykupienia odpowiedniego ubezpieczenia na koszt Klienta.
7.5.     Po otrzymaniu produktów Klient ceduje rzecz Sakura wszystkie roszczenia z tytułu ubezpieczenia, o których mowa w §7.4. Jeśli z jakiegoś powodu taka cesja nie jest ważna, Klient niniejszym udziela Sakura prawa do wyprzedzającego zastawu tych roszczeń.
Jeśli cesja jest nieważna lub prawo do zastawu nie zostało prawidłowo nadane, Klient udzieli wszelkiej pomocy wymaganej przez Sakura, według jej własnego uznania, w celu przeniesienia roszczeń lub ustanowienia prawa do zastawu.

8. Reklamacje pokontrolne, niebezpieczne zdarzenia i należyta czujność

8.1.     Dostarczone Produkty muszą zostać sprawdzone przez Klienta lub w jego imieniu w momencie odbioru w jego siedzibie pod względem liczby sztuk, oznakowania, instrukcji obsługi, warunków użytkowania i widocznych wad, a wszelkie braki lub widoczne wady należy niezwłocznie zgłosić do Sakura. Klient musi zgłosić na piśmie wady niewidoczne przy dostawie w ciągu 48 godzin od ich wykrycia, lecz nie później niż w ciągu 48 godzin od momentu, kiedy racjonalnie postępujący Klient powinien je wykryć, zgodnie z zawartą w niniejszych Warunkach instrukcją w zakresie istotnych powiadomień.
8.2.     Klient jest zobowiązany do przeprowadzenia lub zlecenia przeprowadzenia kontroli z należytą starannością.
8.3.     Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie, że wszelkie przypadki wadliwego działania lub pogorszenia właściwości i/lub wydajności Produktu, a także wszelkie niedoskonałości w oznakowaniu lub instrukcjach użytkowania, które mogłyby bezpośrednio lub pośrednio doprowadzić do śmierci pacjenta, użytkownika lub innych osób albo poważnego pogorszenia ich stanu zdrowia, są niezwłocznie zgłaszane do działu wsparcia produktu Sakura Finetek Europe B.V. (Support@sakura.eu). Poważne pogorszenie stanu zdrowia jest wypadkiem zagrażającym życiu lub skutkującym trwałym upośledzeniem sprawności organizmu albo trwałym uszkodzeniem struktury ciała, bądź też wymagającym interwencji medycznej lub chirurgicznej w celu uniknięcia takich skutków.

9. Instalacja produktu

9.1.     Sakura zainstaluje i skonfiguruje wszelkie zamówione przez Klienta urządzenia na terenie zakładu pod adresem wskazanym w potwierdzeniu zamówienia, o le nie uzgodniono inaczej na piśmie. Wcześniej Klient powinien się upewnić się, że miejsce instalacji i konfiguracji urządzeń laboratoryjnych jest zgodne ze wszystkimi wymaganiami dotyczącymi danego urządzenia (wystarczająca przestrzeń, wymagane przyłącza, powietrze/temperatura, przepisy bezpieczeństwa itp.). Sakura z wyprzedzeniem powiadomi Klienta o odpowiednich wymaganiach.
9.2.     Klient powiadomi Sakura o wszystkich okolicznościach, które mogą mieć znaczenie dla dostawy i/lub instalacji Produktów. Sakura zakłada, że nie napotka żadnych okoliczności związanych z zakładem Klienta, które mogłyby utrudnić instalację Produktu. Wszelkie koszty związane z takim utrudnieniem ponosi Klient.
9.3.     Po zainstalowaniu i skonfigurowaniu urządzeń przez Sakura strony wspólnie przeprowadzą testy w celu zapewnienia, że urządzenia laboratoryjne są zgodne z odpowiednimi wymogami oraz przygotują rejestr testów odbiorczych, za pomocą których Klient potwierdzi prawidłowe działanie urządzeń po instalacji. Klient zapewni wsparcie dla Sakura w konfiguracji urządzeń zgodnie z wymogami Sakura.
9.4.     Klient ponosi wszelkie uzasadnione koszty związane z instalacją, o le nie uzgodniono inaczej na piśmie.

10. Konserwacja i naprawa / Usługi techniczne

10.1.     Na żądanie Klienta Sakura może wykonać usługi techniczne dotyczące określonych Produktów, na przykład urządzeń, po upływie 12 miesięcy od daty dostawy, o ile nie uzgodniono inaczej na piśmie; usługi te mogą być świadczone zgodnie z Umową o świadczenie usług technicznych lub „na wezwanie”.
10.2.     W przypadku Umowy serwisowej Sakura obciąży Klienta kosztami usług technicznych po cenach uzgodnionych w Umowie serwisowej. W przypadku usług świadczonych na wezwanie Sakura naliczy opłaty za usługi techniczne na podstawie poświęconego czasu pomnożonego przez stawki godzinowe technika serwisu Sakura, kosztu materiałów i części zamiennych użytych według cennika oraz kosztów podróży i poniesionych wydatków wraz z podatkiem VAT, jeśli Produktem jest urządzenie.
10.3.     Sakura jest uprawniona do używania zarówno nowych, jak i używanych części zamiennych do konserwacji i napraw. Uszkodzone części należy zwrócić do Sakura zgodnie z wymaganiami Sakura.
10.4.     Codzienne i/lub rutynowe prace w celu utrzymania urządzeń w dobrym stanie technicznym powinny być wykonywane przez pracowników Klienta zgodnie z instrukcjami przekazanymi na szkoleniu i/lub zawartymi w instrukcji obsługi Sakura (np. czyszczenie).
10.5.     Sakura zdecyduje według własnego uznania, czy usługi konserwacji i naprawy zostaną na miejscu, czy też za pośrednictwem zdalnej konserwacji lub infolinii. Klient zapewni wsparcie Sakura w usuwaniu awarii lub błędów funkcjonalnych w toku napraw i konserwacji, zgodnie z wymogami Sakura. Przed przystąpieniem do konserwacji Klient jest zobowiązany do zapewnienia, że urządzenie może być obsługiwane bezpośrednio, bez jakiegokolwiek ryzyka.
10.6.     Wszystkie prace konserwacyjne i naprawy są wykonywane od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-17:00, z wyjątkiem świąt państwowych.
10.7.     W zakresie, w jakim Sakura opracowuje aktualizacje (bezpłatnie) lub uaktualnienia (za wynagrodzeniem, o le nie uzgodniono inaczej na piśmie) dla urządzeń, zostaną one przekazane Klientowi. Klient jest zobowiązany do zaakceptowania takich aktualizacji i uaktualnień sprzętu. Sakura i Klient zaplanują wdrożenie aktualizacji lub uaktualnień w odpowiednim czasie.
10.8.     Dla niektórych urządzeń Sakura oferuje usługi zdalnej konserwacji oparte na oprogramowaniu. Do tego celu konieczne jest połączenie urządzenia z Internetem, aby Sakura mogła uzyskać do niego zdalny dostęp. W związku z tym Klient udostępni Sakura bezpłatny dostęp do intranetu Klienta poprzez połączenie z Internetem. W przypadku dostarczenia Klientowi urządzeń umożliwiających zdalną konserwację Klient zezwoli Sakura na każdorazowe zainstalowanie aktualnego oprogramowania do przeprowadzania zdalnej konserwacji.
10.9.     Sakura powinna używać oprogramowania/wsparcia do zdalnej konserwacji wyłącznie w celu konserwacji urządzenia. Sakura zapewnia Klienta, że system zdalnej konserwacji nie umożliwia dostępu do poufnych danych i że takie dane nie będą przesyłane.
10.10    Wszelkie prawa do korzystania z oprogramowania pozostają własnością Sakura. Klient nie będzie udostępniał oprogramowania osobom trzecim.

11. Prawa własności intelektualnej

11.1.   Wszelkie prawa własności intelektualnej dotyczące Produktów dostarczanych przez Sakura oraz wszystkie oprogramowania, programy, usługi, porady, pomysły, modele, projekty, instrukcje, dokumenty, harmonogramy, próbki, analizy, modyfikacje, tajemnice handlowe, oferty i logo dostarczone lub używane przez Sakura są własnością Sakura. Każda transakcja lub komunikacja z Klientem oznacza (w przypadku umowy) niewyłączną i niezbywalną ograniczoną licencję na korzystanie przez Klienta z Produktów dostarczonych i usług świadczonych zgodnie z postanowieniami umowy.
11.2.   Sakura gwarantuje, że Produkty są wolne od wszelkich praw własności przemysłowej oraz praw autorskich należących do osób trzecich. Prawa do używanego oprogramowania przysługują Sakura i/lub Sakura posiada wymagane licencje osób trzecich. Na czas trwania umowy na Produkt Sakura udziela Klientowi niezbywalnego prawa do korzystania z takich praw zgodnie z umową. Klient nie jest uprawniony do modyfikowania ani kopiowania oprogramowania w jakikolwiek sposób. Niniejsza gwarancja przysługuje wyłącznie Klientowi, ale nie agentom Klienta, jego nabywcy ani osobom trzecim.
11.3.   Klient niezwłocznie powiadomi Sakura o wszelkich roszczeniach lub naruszeniach dotyczących własności intelektualnej należącej do Sakura.
11.4.   Klient nie może modyfikować, dostosowywać, zmieniać, tłumaczyć ani tworzyć dzieł pochodnych z oprogramowania dostarczonego przez Sakura ani podejmować prób uzyskania kodu źródłowego. Klient nie może cedować, podlicencjonować, wydzierżawiać, wynajmować, przekazywać, ujawniać ani w żaden inny sposób udostępniać tego oprogramowania, a także go łączyć i integrować.
11.5.   Klient nie będzie podejmował działań i nie dopuści się zaniedbań mogących naruszyć prawa Sakura.
11.6.   Sakura wyklucza wszelką odpowiedzialność — umowną, deliktową i odszkodowawczą — jeśli:
    (i)     Sakura nie zostanie niezwłocznie powiadomiona pisemnie o jakichkolwiek roszczeniach osób trzecich, które podnoszą, że Produkt Sakura narusza patent, prawa autorskie, znak towarowy lub tajemnicę handlową osoby trzeciej;
    (ii)   Sakura nie otrzyma wyłącznego prawa do kontroli i przygotowania obrony oraz zaspokojenia takiego roszczenia w odpowiednim czasie;
    (iii)   Klient zmieni, zmodyfikuje, przetłumaczy lub dostosuje Produkt albo utworzy prace pochodne.
11.7.   W przypadku uznania Klienta za właściciela praw własności intelektualnej, o których mowa w niniejszym paragrafie, Klient przeniesie te prawa na rzecz Sakura i podejmie wszelkie niezbędne w tym celu działania.

12. Gwarancja i zrzeczenie się odpowiedzialności

12.1.   Pod warunkiem normalnego użytkowania zgodnego z odpowiednią instrukcją obsługi, warunkami i instrukcjami dotyczącymi stosowania, czyszczenia, napraw i powiadomień oraz postępowania z wadami, a także zachowania ostrożności względem Produktów, Sakura gwarantuje, że od momentu podpisania protokołu z instalacji (w stosownym zakresie) lub przez inny okres uzgodniony przez strony na piśmie, Produkty będą wolne od wad i pozostaną zgodne ze specyfikacjami, które Sakura uzgodniła na piśmie:
   (i)   W przypadku urządzeń (laboratoryjnych) przez okres 12 miesięcy od podpisania Protokołu z instalacji po wykonaniu wspólnego testu instalacji lub przez okres jednego tygodnia od instalacji;
   (ii)   W przypadku części zamiennych przez okres 3 miesięcy od momentu naprawy przez Sakura;
   (iii) W przypadku materiałów eksploatacyjnych (produkty jednorazowego użytku) przez okres 6 miesięcy od daty dostawy.
12.2.   Niniejsza gwarancja przysługuje wyłącznie Klientowi, ale nie agentom Klienta, jego nabywcy ani osobom trzecim. Niniejszym Sakura wyłącza wszelkie inne gwarancje.
12.3. Jeśli Sakura nie wywiąże się ze swoich zobowiązań wynikających z niniejszej gwarancji, jej jedyny i wyłączny obowiązek oraz jedyne i wyłączne prawo Klienta są ograniczone do — według uznania Sakura — (i) naprawy lub (ii) wymiany wadliwego Produktu niezgodnego z wymogami, lub (iii) skredytowania zakupu nowego Produktu.
Klient wyznaczy Sakura rozsądny termin wywiązania się ze zobowiązań. Sakura zdecyduje, czy można wprowadzić poprawki, czy też potrzebna jest wymiana urządzenia. Sakura przysługuje nienaruszalne prawo do odmowy spełnienia świadczenia uzupełniającego.
12.4. Gwarancja na wady Produktów jest wyłączona w przypadku, gdy:
    (i)Klient zmodyfikował Produkt;
    (ii)inspekcje, czyszczenie, naprawy i/lub konserwacja zostały przeprowadzane przez strony trzecie, chyba że Sakura wyraziła na to wyraźną zgodę na piśmie;
    (iii)przyjęte procesy robocze są niezgodne z zaleceniami (przekazanymi np. podczas szkolenia);
    (iv)nie przestrzegano zasad konserwacji, ostrożności, terminowego powiadamiania o usterkach albo obowiązków w zakresie czyszczenia i napraw;
    (v)awarie zostały zaakceptowane po teście instalacyjnym;
    (vi)   Produkt był niewłaściwie używany, przechowywany, transportowany lub przenoszony;
    (vii)  Produkt był używany lub przenoszony przez nieupoważnionych do tego pracowników lub członków organów;
    (viii)Produkt był używany niezgodnie z przeznaczeniem lub do celów innych niż opisane w warunkach eksploatacji.
12.5. § 12.4 stosuje się do wszystkich roszczeń, w tym m.in. do roszczeń umownych, do roszczeń z tytułu zwolnienia z odpowiedzialności, niewłaściwego postępowania itp. Klient jest odpowiedzialny za tego typu uszkodzenia lub awarie i nie może egzekwować żadnych roszczeń wobec Sakura w ramach ani w związku z żadną umową i/lub transakcją. Kosztami wszelkich usług konserwacyjnych i napraw, które zostaną wykonane w takich okolicznościach, można obciążyć Klienta zgodnie z  §10.2.
12.6. Ze względu na złożoność Produktów, takich jak urządzenia, dane dotyczące wydajności pracy mają jedynie charakter orientacyjny i nie gwarantują ostatecznej wartości. Niewielkich odchyleń od tych danych nie należy uznawać za wady, lecz za typowe odchylenia w standardowych warunkach pracy.
12.7. Jeśli Sakura nie wywiąże się ze zobowiązań umownych, w szczególności w zakresie terminów dostaw oraz konserwacji i/lub napraw, Klient wyznaczy Sakura uzasadniony termin na wywiązanie się z tych zobowiązań. Sakura zdecyduje, czy można wprowadzić poprawki, czy też potrzebna jest wymiana urządzenia. Sakura przysługuje nienaruszalne prawo do odmowy spełnienia świadczenia uzupełniającego. W przypadku gdy poprawki nie zostały wykonane, nie mogą być wykonane lub zostały wykonane z sposób niezadowalający Klient ma prawo do przedwczesnego rozwiązania umowy. W efekcie powstają skutki prawne wynikające z §16.4.
12.8. Klient może odesłać produkty w ramach gwarancji wyłącznie do zakładu wyznaczonego przez Sakura, zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od Sakura.

13. Ograniczenie odpowiedzialności

13.1. Odpowiedzialność Sakura za szkody spowodowane m.in. niemożliwością lub opóźnieniem w realizacji umowy, jej wadliwym lub nieodpowiednim wykonaniem, naruszeniem umowy, naruszeniem zobowiązań w negocjacjach i nieupoważnionym działaniem są — niezależnie od przyczyny prawnej — ograniczone na mocy tego § 13.
13.2. Sakura nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody będące następstwem wszelkich błędów lub pominięć w realizacji porad udzielonych przez Sakura (lub z nimi związane) albo następstwem błędów lub pominięć w rekomendowanych instrukcjach (lub z nimi związane).
13.3. Sakura nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku uzyskania (niepełnych) nieprawidłowych lub niekompletnych informacji od Klienta.
13.4. Bez uszczerbku dla poprzednich paragrafów Sakura w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta ani żadnej osoby trzeciej za wszelkie szkody pośrednie, specjalne, przypadkowe lub następcze (w tym bez ograniczeń za utratę zysku lub szkody spowodowane utratą danych lub tkanki pacjenta).
13.5. Sakura nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zwykłego zaniedbania ze strony swoich organów wykonawczych, przedstawicieli prawnych, pracowników lub innych agentów, o ile nie stanowi ono naruszenia zasadniczych zobowiązań umownych. Zasadnicze zobowiązania umowne obejmują brak wad znacząco wpływających na sprawność lub przydatność do użytku dostarczonego Produktu, zgodnie z treścią § 12.1.
13.6. W zakresie, w jakim Sakura ponosi odpowiedzialność za szkody zgodnie z treścią powyższych paragrafów, odpowiedzialność ta jest ograniczona do szkód, które zostały przewidziane przez Sakura jako potencjalne następstwo naruszenia umów lub transakcji w momencie ich zawarcia lub które zostałyby przewidziane przez Sakura w przypadku postępowania z zachowaniem należytej staranności.
13.7. Bez uszczerbku dla §13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5 i 13.6, łączna odpowiedzialność Sakura wynikająca z realizacji lub braku realizacji wszelkich umów lub transakcji (lub z nimi związana) lub ewentualnej przyszłej umowy (w tym m.in. z tytułu zobowiązania do zwrotu kwoty otrzymanej od Klienta) w żadnym roku kalendarzowym nie przekroczy ceny otrzymanej przez Sakura od Klienta na podstawie tej umowy lub transakcji w danym roku kalendarzowym.
13.8. Wyłączenia i ograniczenia zawarte w §13 stosuje się do wszystkich roszczeń, w tym m.in. do umów, odszkodowań i działań niezgodnych z prawem.
13.9. Wyżej wymienione wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności obowiązują w tym samym zakresie wobec organów wykonawczych, przedstawicieli prawnych, pracowników i  agentów Sakura.
13.10. Wszelkie roszczenia Klienta z tytułu odszkodowania muszą zostać zgłoszone do Sakura w ciągu 60 dni od daty wystąpienia roszczenia, a wszelkie pozwy sądowe związane z takim roszczeniem muszą zostać złożone w ciągu jednego (1) roku od daty tego roszczenia. Wszelkie roszczenia, które nie zostały zgłoszone lub złożone w ramach niniejszych warunków są nieważne.
13.11. Wszelkie ograniczenia lub wyłączenia, o których mowa powyżej w punkcie 13, mają zastosowanie wyłącznie w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.
13.12. Żadne ograniczenia ani wyłączenia, o których mowa powyżej w punkcie 13, nie mają wpływu na §12 niniejszych Warunków.

14. Siła wyższa

14.1. W przypadku wystąpienia siły wyższej Sakura jest zwolniona z realizacji zobowiązań w okresie i zakresie skutków takich zakłóceń, nie ponosząc odpowiedzialności za wynikłe z tego szkody. Działanie siły wyższej obejmuje wszelkie okoliczności lub zdarzenia będące poza uzasadnioną kontrolą Sakura — niezależnie od tego, czy są one możliwe do przewidzenia w czasie umowy lub transakcji, m.in. strajk, problemy z transportem, pożar, lockout, działanie siły przyrody, wojna, embargo, awarie, a także niespodziewane znaczne ograniczenia i opóźnienia w procesie certyfikacji, działania rządowe lub całkowita utrata dostępności surowców w wyniku działania siły wyższej. Za działanie siły wyższej po stronie Sakura należy również uznać przypadek, gdy co najmniej jedna z wyżej wymienionych okoliczności występuje w firmach świadczących dostawy na rzecz Sakura, a Sakura w następstwie tego przypadku nie może albo nie mogła wywiązać się ze swoich zobowiązań lub nie może albo nie mogła zrobić tego w odpowiednim terminie.
14.2. Sakura dołoży wszelkich starań, aby zapobiec wszelkim niekorzystnym skutkom działania siły wyższej lub je ograniczyć, a Klient dołoży wszelkich starań, aby uzgodnić alternatywne rozwiązania. Strony wznowią realizację swoich zobowiązań umownych tak szybko, jak to możliwe. Jeżeli działanie siły wyższej utrzymuje się przez okres dłuższy niż trzy (3) miesiące lub jeśli przewiduje się, że trwa ono dłużej niż trzy miesiące, każda ze stron ma prawo do rozwiązania umowy. Konsekwencje prawne niniejszego §14 nie uprawniają żadnej ze stron do roszczenia odszkodowania od drugiej strony.
14.3. W przypadku, gdy Sakura już częściowo zrealizowała swoje zobowiązania przed wystąpieniem siły wyższej lub jest w stanie wypełnić swoje zobowiązania tylko w części, przysługuje jej prawo do oddzielnego zafakturowania części już zrealizowanej lub tej, która może zostać zrealizowana, a Klient jest zobowiązany do uregulowania tej faktury, tak jakby dotyczyła oddzielnej umowy.

15. Zawieszenie i rozwiązanie

15.1. Sakura może zaoferować Klientowi, na jego żądanie, realizację określonych zastosowań lub innych usług („Aplikacja lub inne usługi”).
15.2. Sakura wystawi klientowi fakturę z góry, o ile nie uzgodniono inaczej na piśmie.
15.3. Koszty usług są uzależnione od stawek godzinowych, poświęconego czasu, kosztów podróży powiększonych o wydatki bieżące plus podatek VAT, o ile nie uzgodniono inaczej na piśmie.
15.4. Klient może zażądać od Sakura realizacji zastosowania lub innych usług okresowo lub telefonicznie. O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, zastosowanie lub inne usługi są świadczone na koszt Klienta. Koszt będzie obejmować iloczyn czasu spędzonego przez specjalistę Sakura lub innych pracowników Sakura i stawki godzinowej plus koszty podróży i wszelkie wydatki bieżące oraz VAT.

16. Okres obowiązywania i rozwiązanie umowy

16.1. Każda umowa wygasa automatycznie z końcem ustalonego okresu, bez dodatkowego powiadamiania, o le nie uzgodniono inaczej na piśmie.
16.2. Sakura jest uprawniona do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w okresie jej obowiązywania z ważnego powodu. Powód rozwiązania jest uznawany za ważny m.in. wtedy, gdy Klient naruszy istotne postanowienia niniejszej Umowy lub nie wywiąże się z zasadniczych zobowiązań umownych, a także w przypadku, gdy naruszenie to nie zostanie naprawione przez Klienta w ciągu 30 dni pomimo pisemnego powiadomienia o jego popełnieniu. W odniesieniu do zobowiązań płatniczych (które będą zawsze traktowane jako zobowiązania zasadnicze) termin wykonania świadczenia uzupełniającego wynosi 15 (piętnaście) dni.
W odniesieniu do obowiązku bezzwłocznego lub terminowego powiadomienia, np. w przypadku wady lub braku ostrożności, wszystkie terminy uznaje się za zasadnicze bez możliwości wykonania świadczeń uzupełniających.
16.3. Ponadto Sakura ma prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku bezpośredniej lub pośredniej zmiany kontroli nad Klientem lub jego organizacją lub jeśli konkurent Sakura bezpośrednio lub pośrednio uzyska jakiekolwiek udziały lub w inny sposób zaangażuje się w sprawy Klienta.
16.4. Klient ma prawo do rozwiązania umowy za pisemnym wypowiedzeniem w przypadku wady urządzenia, która może być spowodowana przez Sakura, jeśli Sakura nie była w stanie naprawić lub wymienić wadliwego sprzętu w ciągu 30 dni od otrzymania od Klienta pisemnego powiadomienia o niedotrzymaniu warunków. Z zastrzeżeniem postanowień §16.4 i §16.5 Klient nie jest uprawniony do wypowiedzenia umowy z jakiegokolwiek powodu.
16.5. Oprócz innych praw do rozwiązania umowy określonych w niniejszym §16, każda ze stron ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeśli druga strona staje się lub jest uznana za niewypłacalną lub niezdolną do spłaty swoich długów albo zostanie przedstawiony wniosek, zwołane spotkanie lub podjęta uchwała w celu likwidacji drugiej strony, a także kiedy druga strona przechodzi w stan likwidacji przymusowej lub dobrowolnej, zawiera układ z wierzycielami, został jej wyznaczony syndyk lub zarządca dla całości lub części jej aktywów lub kiedy druga strona podejmuje lub jest podmiotem podobnych działań w konsekwencji zadłużenia lub niewypłacalności w którymś z państw.

17. Zezwolenia

17.1. W stosownych przypadkach Klient uzyska i zachowa wszystkie niezbędne pozwolenia i gwarancje w celu zachowania zgodności ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi zakupionych towarów.

18. Poufność

18.1. Wszystkie dane techniczne, handlowe, organizacyjne i finansowe, a także procesy, zmiany i wiedza specjalistyczna ujawnione Klientowi przez Sakura i/lub jej podmioty stowarzyszone na dowolnym etapie — ustnie lub pisemnie — są poufnymi informacjami należącymi do Sakura. Klient nie może ujawniać takich informacji poufnych osobom trzecim i nie może ich używać do celów innych niż uzgodnione przez Sakura i Klienta na piśmie.
18.2. W przypadku naruszenia niniejszego artykułu Klient poniesie karę w wysokości 1 000 000 EUR (jeden milion euro) za każde naruszenie oraz 10 000 EUR (dziesięć tysięcy euro) za każdy dzień trwania takiego naruszenia, przy czym kara lub kary są płatne natychmiast i nie naruszają przysługującego Sakura prawa do rekompensaty wszystkich poniesionych szkód.

19. Zasada rozdzielności

19.1. W przypadku gdy którekolwiek z postanowień Warunków zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, nie naruszy to w żaden sposób ważności, zgodności z prawem i wykonalności pozostałych postanowień.

20. Prawo właściwe i jurysdykcja

20.1. Niniejsza Umowa i wszelkie jej ustalenia podlegają prawu holenderskiemu z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.
20.2. Wszelkie spory wynikające z niniejszych Warunków albo umowy zawartej z Sakura lub z nimi związane będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy w Amsterdamie po uprzednim rozpoznaniu sprawy w języku angielskim przed Międzynarodową Izbą Handlową (NCC czyli Holenderski Sąd Handlowy).  Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych, w tym środków zabezpieczających, przysługujący na podstawie prawa holenderskiego może zostać wniesiony do Sądu NCC w ramach postępowania w trybie doraźnym (CSP) prowadzonego w języku angielskim.

21. Utylizacja sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE)

21.1. Zgodnie z dyrektywą 2012/19/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
(WEEE) oraz obowiązującymi krajowymi przepisami harmonizującymi finansowanie utylizacji WEEE może zostać przeniesione z producenta na użytkowników.
21.2. O ile Sakura i Klient nie uzgodnili inaczej na piśmie, Klient niniejszym przyjmie takie opłaty i dlatego:
    a) Ponosi odpowiedzialność za finansowanie odbioru, przetwarzania, odzyskiwania, recyklingu i ekologicznej utylizacji (i) wszystkich zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych pochodzących z Produktów oraz (ii) wszystkich zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych pochodzących z Produktów już istniejących na rynku, które zostaną zastąpione Produktami tego samego typu lub pełniącymi tę samą funkcję jak Produkty;
    b) Będzie przestrzegać wszystkich dodatkowych obowiązków nałożonych na użytkowników przez przepisy WEEE w związku z przyjęciem przez Klienta odpowiedzialności określonej w podpunkcie 21.2.
21.3. Wymienione powyżej obowiązki są przenoszone przez kolejnych profesjonalnych nabywców na użytkownika końcowego urządzeń elektrycznych i elektronicznych, za co zawsze odpowiada Klient. Nieprzestrzeganie przez Klienta wyżej wymienionych obowiązków może prowadzić do zastosowania sankcji karnych określonych w obowiązujących przepisach prawa krajowego.

22. Przetwarzanie danych osobowych

22.1. Klient gwarantuje, że wszystkie przepisy prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym wszystkie obowiązujące przepisy dotyczące ochrony prywatności, są i będą przestrzegane.
Zarówno Sakura, jak i Klient wprowadzą odpowiednie i nowoczesne metody ochrony danych osobowych.

23. Postanowienia końcowe

23.1. Niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu prawa lub środka naprawczego przysługującego na mocy umowy, Warunków lub przepisów prawa nie stanowi zrzeczenia się tego ani innego prawa lub środka naprawczego, a także nie uniemożliwia ani nie ogranicza dalszego korzystania z tego lub innego prawa lub środka naprawczego.

Ważne informacje prawne
Klient przekaże wszystkie powiadomienia i wezwania dotyczące umowy, transakcji, zamówienia, oferty lub niniejszych Warunków na adres services@sakura.eu oraz
Adres: Sakura Finetek Europe B.V.
Flemingweg 10A
2408 AV Alphen aan den Rijn
Holandia
Tel.: +31 (0)88 592 00 00
Faks: +31 (0)88 592 00 01
Internet: www.sakura.eu
 
Adres korespondencyjny: Sakura Finetek Europe B.V.
P.O. Box 362
2400 AJ Alphen aan den Rijn
Holandia
Tel.: +31 (0)88 592 00 00
Faks: +31 (0)88 592 00 01
Dane bankowe: Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ (MUFG)
Postbox 792
1000 AT Amsterdam
Holandia
Kod Swift: BOTKNL2X
IBAN: NL32BOTHK0635612283
Numer konta: 63.56.12.283
Izba Handlowa: 28065449
 
VAT: NL 8032.73.769.B01
 
Sakura Finetek Europe B.V. – KvK 28065449
Sakura Finetek Austria GmbH - 417339 i
Sakura Finetek Belgium BVBA - RPR Antwerpen - 0886.911.184
Sakura Finetek Dania ApS - CVR-NO 29599823
Sakura Finetek France SAS - 498 190 859 R.C.S. Lille
Sakura Finetek Germany GmbH - Ust-IF-Nr DE 242901860
Sakura Finetek Holland B.V. - Kvk 28114362
Sakura Finetek Ireland Ltd. - Company No 560987
Sakura Finetek Italia S.r.l. – P.I. C.F. e N° Iscr. Reg. Impr. VE 09667970967
Sakura Finetek Norway AS - 886 420 412
Sakura Finetek Portugal Lda. - RCRC de Lisboa no. 20170316 NIPC 514225475
Sakura Finetek Spain S.L. - Hoja B-496303 Tomo 45700 Folio 1 CIF B66898552
Sakura Finetek Sweden AB - 556859—8857
Sakura Finetek UK Ltd. - Company No. 6484019
 
Ostatnia aktualizacja 29 maja 2019 © Sakura Finetek Europe B.V.
 


Please enter your details to access the catalogue list...